Všeobecné podmienky poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby „AUDIOTEX“ spoločnosti MegaVox, s.r.o.

Vydané v súlade so Zákonom o elektronických komunikáciách

 1. Vymedzenie základných pojmov
  • 1.1 Spoločnosť MegaVox, s.r.o. so sídlom Kutlíková 17, 851 02 Bratislava, IČO 35799676, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 22840/B (ďalej len „Spoločnosť“, alebo „Poskytovateľ“) je v súlade so Zákonom č. 351/2011 a v rozsahu všeobecného povolenia a individuálnych povolení vydaných Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky podnikom, ktorý je oprávnený poskytovať verejnú elektronickú komunikačnú službu s pridanou hodnotou AUDIOTEX (ďalej len „Služba“).

  • 1.2 Operátor je oprávnený poskytovateľ elektronických komunikačných sietí a služieb, ktorý prostredníctvom svojej siete a na základe Zmluvy o pripojení zabezpečuje prístup užívateľov k službám Poskytovateľa.

  • 1.3 Koncový užívateľ je osoba, ktorá používa alebo požaduje verejne dostupnú elektronickú komunikačnú službu a túto službu ďalej neposkytuje a ani prostredníctvom nej neposkytuje ďalšie služby.

  • 1.4 Účastník je Koncový užívateľ, ktorý uzavrel s operátorom Zmluvu o pripojení a prostredníctvom jeho EKS používa, alebo požaduje používanie Služby Poskytvateľa.

  • 1.5 Užívateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá používa alebo požaduje poskytovanie verejnej dostupnej služby. Za Užívateľa sa na účely týchto Všeobecných podmienok považuje aj Účastník a Koncový užívateľ, ak Zákon, resp. ak sa ďalej v týchto Všeobecných podmienkach neustanovuje inak.

  • 1.6 Zákazník je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá používa alebo požaduje poskytovanie služby pre účely zabezpečenia svojich vlastných projektov. (Napr. Poskytovanie informácii pre jej klientov , zabezpečenie prístupu k iným službám atď.)

  • 1.7 Animátor je osoba poverená spoločnosťou MegaVox na komunikáciu s Užívateľom najmä na poskytovanie rôznych druhov vizuálnych, textových, resp. hlasových informácii.

  • 1.8 Klient je každý Užívateľ, ktorý používa službu ako priamy dôsledok komunikácie Zákazníka.

  • 1.9 Elektronické komunikačné siete sú verejné elektronické komunikačné siete požívané na poskytovanie verejne dostupných telefónnych služieb; umožňujú prenos hlasovej komunikácie medzi koncovými bodmi siete alebo iné formy komunikácie, ako sú napríklad faksimilný prenos alebo prenos dát (ďalej len „EKS“).

  • 1.10 Cenník je aktuálna tarifa spoločnosti MegaVox, ktorá obsahuje ceny za volania v jednotlivých tarifných pásmach, jednotlivé poskytované Služby, podrobnosti o jednorazových, pravidelne sa opakujúcich a variabilných cenách. V týchto Všeobecných podmienkach môže byť aj odvolávka na cenník Operátora, resp. Operátorov.

 2. Zmluvné podmienky
  • 2.1 Popis služby: Služba Audiotex je pasívna a interaktívna informačná služba umožňujúca užívateľom prístup, alebo komunikáciu s centrálnymi databázovými súbormi alebo s osobami prostredníctvom EKS s jednotnou tarifou v rámci SR. Služba Audiotex patrí do skupiny elektronických komunikačných služieb s pridanou hodnotou - Premium rate Service (služba so zvýšenou tarifou)

  • 2.2 Spoločnosť poskytuje službu prostredníctvom „EKS“ operátorov s ktorými má uzatvorené dohody.

  • 2.3 Tarifné pásma a ceny za hovor stanovuje po dohode s Poskytovateľom Operátor, s ktorým má spoločnosť uzatvorenú dohodu. Sú stanovené nasledovné tarifné pásma: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ktoré sú reprezentované číslami z množiny 0986 – T12 XXX, kde T je číslo tarifného pásma a x je ľubovoľné číslo z množiny 0 až 9 a tarifné pásma: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ktoré sú reprezentované číslami z množiny 0900 – T12 XXX kde T je číslo tarifného pásma a x je ľubovolné číslo z množiny 0 až 9. Pri volaniach z EKS s ktorými nemá MegaVox priame prepojenie môže byť cena za minútu ovplyvnená tarifikáciou Operátora, z ktorého EKS je volanie uskutočnené. Ceny za volanie sú uverejnené v cenníku Poskytovateľa, ktorý je dostupný v ktorejkoľvek prevádzke spoločnosti ako aj na internetovej stránke www.megavox.sk. Ceny sú taktiež uverejnené v Cenníkoch Operátorov, ktorý umožňujú prístup na služby Poskytovateľa. V prípade rozdielov v cenníku Poskytovateľa a operátora má prednosť cenník Operátora. MegaVox nenesie zodpovednosť za nesprávne naúčtovanú cenu zo strany Operátora.

  • 2.4 Dĺžka Služby môže byť limitovaná a stanovená na základe zmluvy medzi Spoločnosťou a Operátorom. Po prekročení limitu spojenia bude spojenie ukončené na strane Poskytovateľa.

  • 2.5 Spoločnosť informuje pri inzercii, propagácii, publikácii alebo poskytovaní Služby Užívateľa o cene platnej v okamihu ponuky zvlášť pre každého Operátora, alebo o maximálnej cene pre všetkých Operátorov. Ceny sú vrátane DPH a sú vyjadrené numericky. Pri volaní z EKS Operátorov s ktorými nemá MegaVox uzatvorenú zmluvu o prístupe môže byť cena ovplyvnená tarifikáciou Operátora, z ktorého EKS je volanie uskutočnené. V tomto prípade si užívateľ zistí presnú cenu za Službu u svojho Operátora.

  • 2.6 Poplatky za služby vyberá od Užívateľa Operátor EKS, ktorej účastníkom je Užívateľ. Použitím služby Užívateľ vyjadruje súhlas s cenou, ktorú od neho vyberie Operátor EKS z ktorej je volanie uskutočnené.

  • 2.7 Práva a povinnosti Spoločnosti, Užívateľa a Zákazníka sa budú riadiť Zákonom, prípadne Zmluvou (vrátane jej zmien a dodatkov), Všeobecnými podmienkami, platným Cenníkom, ako aj Všeobecnými podmienkami a cenníkmi operátorov, s ktorými bol Účastník oboznámený.

 3. Zodpovednosť
  • 3.1 Spoločnosť nesie voči Užívateľom plnú zodpovednosť za kvalitu poskytovanej Služby v rozsahu, v akom ju môže ovplyvniť.

  • 3.2 Spoločnosť nenesie zodpovednosť za obsah a pravdivosť informácii, ktoré na jeho servere uložili Užívatelia, obsah a pravdivosť informácii, ktoré sú prenášané medzi Užívateľmi, medzi Užívateľmi a Animátormi, ďalej za obsah a pravdivosť informácii, ktoré sú doručované, poskytované a prenášané Klientom - Užívateľom na základe požiadavky a objednávky Zákazníka.

  • 3.3 MegaVox nezodpovedá za škody, ktoré vznikli v dôsledku chýb pri prenose informácii alebo dát vo EKS a tieto chyby neboli zavinené Spoločnosťou. (napr. neposkytnutie, nedoručenie informácii a pod. ).

  • 3.4 MegaVox nezodpovedá za škody, ktoré vznikli Užívateľovi nesprávnym používaním Služby. (Napr. nedodržaním postupu podľa návodu, vyžiadanie doručenia informácii na zariadenie, ktoré nepodporuje prijatie a spracovanie informácii a dát, nevhodné nastavenie koncového zariadenia apod.)

  • 3.5 MegaVox nezodpovedá za škody, ktoré vznikli a súvisia s obsahom prenášaných informácií a dát Klientom Zákazníka prostredníctvom telekomunikačného zariadenia alebo prostredníctvom EKS.

  • 3.6 MegaVox nezodpovedá za škody, ktoré vznikli a súvisia s obsahom prenášaných informácií a dát medzi Užívateľom a Animátorom prostredníctvom telekomunikačného zariadenia alebo prostredníctvom EKS.

  • 3.7 MegaVox nezodpovedá za obsah služieb a informácií poskytovaných prostredníctvom Služby klientom zákazníka a nezodpovedá za škody, ktoré vznikli Klientovi Zákazníka prípadne iným osobám v súvislosti s jej obsahom.

  • 3.8 Užívateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností MegaVoxu bolo spôsobené konaním Užívateľa alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú boli Užívateľ povinný. Užívateľ nemá nárok na náhradu tej časti škody, ktorá bola spôsobená nesplnením jeho povinností ustanovenej právnymi predpismi vydanými za účelom predchádzania vzniku škody alebo obmedzenia jeho rozsahu.

  • 3.9 MegaVox nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku okolností resp. skutočností charakteru vyššej moci, ako napr. havárie, živelné pohromy, výpadky elektrickej energie, krízové situácie , epidémie, branná pohotovosť štátu a iné okolnosti, ktoré sú okolnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

  • 3.10 MegaVox nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku neuskutočneného alebo chybného spojenia alebo neskorého, prípadne chybného doručenia informácie alebo iného druhu komunikácie, resp. nedoručenia informácie alebo iného druhu komunikácie, najmä ako priameho dôsledku poruchy, opravy údržby, reštrukturalizácie a rozšírenia EKS alebo jej časti, ako aj EKS prevádzkovanej iným operátorom alebo jej časti, alebo ako dôsledok prekročenia kapacity EKS alebo kapacity siete iného poskytovateľa služieb elektronickej komunikácie. Spoločnosť taktiež nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s neposkytnutím alebo nesprávnym poskytnutím služby (napr. neuskutočnenie spojenia alebo neskorého, prípadne chybného doručenia, resp. nedoručenia informácie/iného druhu komunikácie, resp. nedoručenia informácie/iného druhu komunikácie) v dôsledku udalostí, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Spoločnosť ďalej nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s neposkytnutím alebo nesprávnym poskytnutím služby v dôsledku neposkytnutia potrebnej súčinnosti zo strany Užívateľa, ak je poskytnutie takejto súčinnosti potrebné pre riadne poskytnutie Služby.

  • 3.11 MegaVox v žiadnom prípade nezodpovedá Užívateľovi za ušlý zisk, ktorý by mu vznikol ako dôsledok vyššie popísaných udalostí.

 4. Reklamácie
  • 4.1 Predmetom reklamácie môže byť kvalita poskytnutej služby a neposkytnutie služby, ktorá vznikla v dôsledku poruchy, alebo porúch na technickom zariadení spoločnosti, alebo iným zavinením, ktoré jednoznačne spôsobila spoločnosť.

  • 4.2 Reklamáciu je Užívateľ oprávnení podať písomne a doručiť spoločnosti MegaVox v lehote do 30 dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie. Reklamácie, ktoré budú doručené spoločnosti MegaVox po uplynutí 30-dňovej lehoty alebo ktoré nebudú podané písomne, nebudú akceptované.

  • 4.3 V reklamácii je potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu reklamujúceho, ďalej dátum a približný čas hovoru, volané číslo, ako aj číslo z ktorého bol hovor uskutočnený a dôvod reklamácie.

  • 4.4 Po prijatí reklamácie Spoločnosť prešetrí oprávnenosť reklamácie na základe poskytnutých údajov. Po prešetrení bezodkladne písomne informuje Užívateľa o výsledku reklamácie.

  • 4.5 V prípade oprávnenej reklamácie spoločnosť vykoná nápravu a zabezpečí pre Užívateľa dodanie informácií, respektívne dát, o ktoré žiadal pri používaní služby a ktoré sú predmetom reklamácie.

  • 4.6 Predmetom reklamácie nemôže byť Služba, ktorej nekvalita vznikla v dôsledku chýb pri prenose informácii alebo dát vo EKS a tieto chyby neboli zavinené Spoločnosťou. (napr. neposkytnutie, nedoručenie informácii a pod.)

  • 4.7 Predmetom reklamácie nemôžu byť ani škody, ktoré vznikli Užívateľovi nesprávnym používaním Služby. (Napr. nedodržaním postupu podľa návodu, vyžiadanie doručenia informácii na zariadenie, ktoré nepodporuje prijatie a spracovanie informácii a dát apod.).

  • 4.8 Predmetom reklamácie nemôže byť výška ceny za riadne poskytnutú Službu, ak je táto cena riadne uvádzaná v zmysle Všeobecných podmienok, prípadne je na ňu Užívateľ upozornený pred použitím Služby.

  • 4.9 Reklamácia vo veci prešetrenia poskytnutia Služby nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady za poskytnutú Službu operátorovi, z ktorého EKS bolo volanie uskutočnené. Reklamácie ohľadom úhrad vybavuje príslušný operátor EKS, ktorej účastníkom je užívateľ a riadi sa jeho Všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

 5. Záverečné ustanovenia
  • 5.1 Doručovanie písomností.
   Pošta: MegaVox, Box22, 850 05 Bratislava 55,
   email: office[zavinac]megavox.sk, info[zavinac]megavox.sk

  • 5.2 Spoločnosť je oprávnená Všeobecné podmienky meniť, a to jednostranným prejavom svojej vôle.

  • 5.3 Aktuálne Všeobecné podmienky sú vždy uverejnené na internetovej adrese www.megavox.sk.

  • 5.4 Tieto „Všeobecné podmienky“ nadobúdajú účinnosť dňa 1.11.2012 a sú platné až do vydania nových podmienok.

 6. Aplikácia SMS Projekty

MegaVox, s.r.o.